Podatek VAT w sprzedaży treningów personalnych.

Zapisz się na pierwszy trening personalny

Podatek VAT w sprzedaży treningów personalnych.

Prawdopodobnie większość osób prowadzących własny biznes podziela opinię, że polski system podatkowy należy do jednych z najgorszych w cywilizowanym świecie. W zeszłorocznym zestawieniu Państw należących do OECD zajęliśmy zaszczytne przedostatnie miejsce wyprzedzając jedynie Włochy. Trzeba się dobrze nagimnastykować, żeby sprawnie funkcjonować w takich okolicznościach.

Jednym z wielu absurdów jest opodatkowanie treningów personalnych stawką 23% stawką podatku VAT. W kraju, w którym służby zdrowia dogorywa, utrudnianie sprzedaży usług poprawiających stan zdrowia społeczeństwa jest samo w sobie chore. Na szczęście w każdym skomplikowanym i złym systemie można znaleźć sporo rozwiązań, pozwalających na uniknięcie przykrych konsekwencji zamierzonych (bądź nie) przez ustawodawców.

Limit dla zwolnienia podmiotowego.

Jednym z najprostszych i dość oczywistych sposobów na sprzedaż usługi treningów bez podatku VAT jest zarabianie „wystarczająco mało” tzn. pilnowanie by roczny obrót ze sprzedaży nie przekroczył 200 000 PLN. W warunkach prowadzenia nawet małego klubu fitness jest to jednak trudne do osiągnięcia, ponieważ nasza branża funkcjonuje na stosunkowo niskich marżach a co za tym idzie funkcjonowanie poniżej limitu jest raczej niewykonalne. Oczywiście każdy z właścicieli klubów może próbować otwierać dodatkowe spółki tylko po to, aby „rozłożyć” sprzedaż na wiele podmiotów, ale po pierwsze generuje to bałagan w firmie a po drugie takie działanie może zostać uznane za funkcjonowanie w ramach tzw. schematu podatkowego, o ile nie mamy wewnętrznych procedur MDR.

Trening personalny jako usługa medyczna.

Istnieje inna możliwość prowadzenia w klubie fitness treningów w ramach działalności leczniczej. Takie usługi z mocy prawa zwolnione są z podatku VAT. Rozwiązanie to powszechnie stosowane jest przez licencjonowanych fizjoterapeutów świadczących swoje usługi w fitness klubach. Treningi prowadzone przez te osoby często nie różnią się niczym od tych wykonywanych przez innych trenerów, jednak w świetle prawa traktowane są jako „medyczne”. Klub oczywiście może rozważyć „udostępnienie powierzchni” trenerom z uprawnieniami fizjoterapeuty lub lekarza, jednak rodzi to wiele problemów administracyjnych. Jeżeli nasza firma działa w formie spółki to w zasadzie jedynym „bezpiecznym” sposobem sprzedaży treningów medycznych jest utworzenie podmiotu leczniczego w ramach funkcjonującej firmy. Sama procedura jest stosunkowo prosta i trwa około półtora miesiąca jednak później mogą pojawić się problemy wynikające z kontroli prowadzonej przez Urząd Wojewódzki. Przystosowanie lokalu do wymogów placówki leczniczej, odpowiednie prowadzenie dokumentacji medycznej czy zatrudnienie kierownika placówki to nie są proste sprawy…

Czy zatem sprzedaż treningów personalnych bez VAT jest w ogóle możliwe?

I tutaj mam dobrą wiadomość: odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. W ramach naszej usługi franczyzowej zaproponujemy skuteczne i zgodne z prawem rozwiązania, które pozwolą uzyskać korzystny efekt podatkowy przy uniknięciu wszystkich powyższych niedogodności. Oczywiście niniejszy artykuł z oczywistych względów musi się zakończyć taką lakoniczną informacją???? Jeżeli jednak prowadzisz swój klub i chcesz podnieść swoją sprzedaż na wyższy poziom to zdecydowanie zachęcam do skontaktowania się z nami. Skuteczne i zgodnie z prawem rozwiązania podatkowe pozwolą zaoszczędzić spore pieniądze. Przy rozsądnym poziomie sprzedaży usług treningów personalnych, które dla dobrze prowadzonego klubu fitness o powierzchni 1500 m2 szacuję na około 600 000 PLN w skali roku, będą to oszczędność rzędu 110-120 tyś zł!

dr Bogdan Krauss, wiceprezes zarządu w Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o.

biuro@trenerindywidualny.pl


ENGLISH VERSION

VAT tax in personal training sales

Probably most people running their own business share the opinion that the Polish tax system is one of the worst in the civilised world. In the last year list of OECD countries, we were on the last place by Italy. In such circumstances, one must work hard to function effectively.

One of the many absurdities is the taxation of personal training at a 23% VAT rate. In a country where health services are in decline, making it difficult to sell services that improve the health of the population is contradictory in itself. Fortunately, in any complex and fault system, one can find quite a few solutions to avoid the unpleasant consequences intended (or not) by lawmakers.

A limit for a subjective tax exemption

One of the easiest and fairly obvious ways to sell a coaching service without VAT is to earn „not more than”, i.e. being sure that the annual sale’s turnover does not exceed PLN 200,000. In the conditions of running even a small fitness club, this is difficult to achieve, as our industry operates on relatively low margins and thus operating below this threshold is rather unfeasible. Of course, any club owner can try to open additional companies just to „spread” sales across multiple entities, but firstly, this generates disorder in the company and secondly, such an action can be considered by tax authorities as operating under the so-called tax scheme, unless we have internal MDR procedures.

Personal training as a medical service

There is another possibility of conducting training in a fitness club as a therapeutic activity. Such services by law are exempt from VAT. This solution is commonly used by licensed physiotherapists providing their services in fitness clubs. Trainings conducted by these people are often no different from those performed by other trainers, but they are treated as „medical” under the law. The club may, of course, consider „making space available” to trainers with physiotherapist or doctor credentials, but this raises a number of administrative problems. If our company operates in the form of a company then basically the only „safe” way to sell medical training is to create a medical entity within a functioning company. The procedure itself is relatively simple and takes about a month and a half, however, later problems may arise due to an inspection by the Provincial Office. Adapting the premises to the requirements of a medical facility, proper maintenance of medical records or hiring a facility manager are not simple matters….

So is selling personal training without VAT even possible?

And here I have good news: the answer to this question is yes. As part of our franchise service, we will offer effective and lawful solutions that will allow you to get a favorable tax treatment while avoiding all the above inconveniences. Of course, this article must end with such laconic information for obvious reasons???? However, if you are running your club and want to take your sales to the next level then I strongly encourage you to contact us. Effective and legitimate tax solutions will save you a lot of money. At a reasonable level of sales of personal training services, which for a well-run fitness club of 1,500 square meters I estimate at about 600,000 PLN per year, will be a savings of 110-120 thousand PLN!

dr Bogdan Krauss, vice-chairman in Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o.

biuro@trenerindywidualny.pl