Zdrowie to największy kapitał!

Zapisz się na pierwszy trening personalny
Bogdan Krauss, trener personalny

Zdrowie to największy kapitał!

Starzenie się rozwiniętych, europejskich społeczeństw, stałe podnoszenie poziomu życia i zamożności obywateli oraz rosnąca świadomość dotycząca zdrowego stylu życia sprawiły, że ZDROWIE zaczęło stawać się największą wartością, za którą ludzie są w stanie zapłacić niemal każde pieniądze.

Katalizatorem dla tego procesu była epidemia COVID-19, która w jednoznaczny sposób pokazała, że osoby szczupłe i cieszące się dobrą formą przechodziły chorobę w bardzo lekki sposób lub zupełnie bez objawów natomiast dla tych otyłych, z cukrzycą i nadciśnieniem stanowiła ona śmiertelne zagrożenie.

Nasz model biznesowy w TI Health Club idealnie się wpisuje w te trendy. Odkąd kilka lat temu wykonaliśmy zdecydowany zwrot w kierunku usług prozdrowotnych, permanentnej edukacji naszych trenerów i fizjoterapeutów oraz odpowiedniej, bardzo przemyślanej komunikacji do naszych klientów widzimy stały, bardzo dynamiczny wzrost zainteresowania usługami prozdrowotnymi. Ilość trenerów medycznych wzrosła nam do ponad 60ciu, ilość specjalistycznych gabinetów do 15tu, mamy również w zespole lekarza, który udowadnia, że choroby metaboliczne doskonale leczy się ruchem!

Taki model biznesowy sprawił, że pandemię jako firma przeszliśmy w doskonałej kondycji finansowej a od tamtej pory aż do teraz biznes wręcz eksplodował i z miesiąca na miesiąc bijemy kolejne rekordy sprzedażowe. W 2022r doszło po raz pierwszy w historii do takiej sytuacji, że drugi kwartał zamknęliśmy większym zyskiem niż pierwszy! Jeszcze większym szokiem był wakacyjny miesiąc lipiec, który wypadł lepiej od lutego a indywidualną współpracę z naszymi trenerami podjęło aż 21 nowych klientów personalnych!

Oczywiście nic nie dzieje się bez przyczyny, jest to efekt ciężkiej pracy i świetnie wdrożonego i zarządzanego modelu biznesowego, który zakłada świadczenie indywidualnej opieki trenerskiej nakierowanej na usługi medyczne i profilaktyczne.

To co my widzimy w skali mikro, analitycy i inwestorzy zaczynają zauważać jako trend w skali makro.

Poniżej cytat z jednego z artykułów magazynu “My Company”, w którym autor pisze, że:

“Fintech nie jest już numerem jeden, jeśli chodzi o zainteresowania funduszy. W to miejsce wszedł health, czyli wszystko związane ze zdrowiem, wsparciem fizycznym i psychicznym”

Patrząc jak nasza oferta trafia do klienta końcowego trudno się z tym nie zgodzić. Pamiętać natomiast należy, że nie chodzi tu o jakikolwiek ruch i rekreacje. Autor nie pisał o oferowaniu jedynie dostępu do ćwiczeń, wstawianiu przypadkowych maszyn, rozrywkowych zajęć grupowych i kadr bez weryfikacji kompetencji. Oczywiście każdy ruch jest dobry i zawsze jest lepszy niż brak ruchu.

My natomiast wpisując się w ten prozdrowotny model, który sami od wielu lat prowadzimy, możemy zaoferować naszym partnerom wdrożenie wraz z kontrolą procesu sprzedaży treningów personalnych.  I podkreślę ponownie, mówimy tu o specjalistycznej, prozdrowotnej usłudze, świadczonej przez świetnie wyedukowaną kadrę trenerów i fizjoterapeutów.  Taka usługa zawsze będzie bardzo dobrze wyceniana i będzie wyróżnikiem konkurencyjnym a do tego w porównaniu do tradycyjnych modeli fitnessowych jej wdrożenie wiąże się ze zdecydowanie niższymi kosztami.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Tomasz Gać – wiceprezes zarządu Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o.

Treningi@trenerindywidualny.pl


ENGLISH VERSION

Health is the greatest asset!

The ageing of developed European societies, the steady increase in citizens’ standard of living and wealth and the growing awareness of healthy lifestyles have made HEALTH the most valuable thing for which people are willing to pay almost any price.

The COVID-19 outbreak was the catalyst for this process, which unequivocally demonstrated that those who were slim and in good shape experienced the disease very lightly or completely without symptoms, whereas those who were obese, diabetic, or hypertensive faced a deadly threat.

TI Health Club’s business model fits in perfectly with these trends. We have seen a steady, very dynamic increase in interest in health-promoting services since we made a decisive turn towards health-promoting services a few years ago, through ongoing education of our trainers and physiotherapists, and appropriate, very thoughtful communication with our clients. The number of medical trainers has risen to more than 60, the number of specialised therapeutic rooms to 15, and we now have a doctor in our team who demonstrates that metabolic diseases can be effectively treated with physical activity!

Because of this business model, we get through the pandemic in excellent financial condition, since then business has exploded, with us breaking new sales records month after month. For the first time in history, we closed the second quarter with a higher profit than the first! And even bigger surprise was the holiday month of July, which performed better than February and saw as many as 21 new personal clients sign up for individual training with our trainers!

Of course, nothing happens by chance; it is the result of hard work and a brilliantly implemented and managed business model that entails the provision of individual coaching care aimed at medical and preventive services.

Analysts and investors are beginning to see what we see on a micro scale as a macro trend.

Below is a quote from an article in My Company magazine, in which the author writes that:

 

„Fintech is no longer number one when it comes to fund interests. Health, or anything related to health, physical and mental support, has taken its place.”

It’s difficult to disagree with this seeing the way our offer is delivered to the end customer. It should be noted, however, that this is not about physical activity or recreation. The author did not write about simply providing access to exercise, inserting random machines, entertaining group classes and cadres without verifying competence. Of course, any physical activity is beneficial and is always preferable to none.

We subscribe to this pro-health model, since we have been pursuing it for many years, moreover we can offer our partners implementation with control of the personal training sales’ process. And, once again, we’re talking about a specialised, health-promoting service delivered by a highly trained team of trainers and physiotherapists. Such a service will always be very reasonably priced and will serve as a competitive differentiator; additionally, when compared to traditional fitness models, its implementation will be significantly less costly.

Those interested are welcome to contact us.

Tomasz Gać – vice-chairman in Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o.

Treningi@trenerindywidualny.pl