Regulaminy dotyczące klubu

Zapisz się na pierwszy trening personalny

REGULAMINY DOTYCZĄCE KLUBU

Regulamin zajęć grupowych prowadzonych przez TI Health Club.

Uczestnictwo w zajęciach grupowych możliwe jest po uprzednim pobraniu żetonu w Recepcji Klubu.

*** Klub zastrzega sobie prawo do wyznaczania limitów osób w klubie oraz na zajęciach.

*** Po zakończeniu zajęć, uczestnicy zobowiązani są do odniesienia używanego sprzętu na miejsce, w którym znajdował się przed rozpoczęciem zajęć.

*** Uczestnicy zajęć grupowych są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do poleceń instruktora, wynikających z toku zajęć, a także do niezakłócania ich przebiegu.

*** Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są, przed rozpoczęciem ćwiczeń, do poinformowania instruktora o ewentualnych chorobach lub dolegliwościach zdrowotnych.

*** Na sali do zajęć grupowych mogą przebywać osoby tylko powyżej 16 roku życia

*** Na zajęcia należy przychodzić punktualnie – pracownik recepcji lub instruktor, ma prawo nie zezwolić osobom spóźnionym na dołączenie do ćwiczących po rozpoczęciu zajęć.

*** Wejście na salę do zajęć grupowych dozwolone jest tylko w czystym obuwiu sportowym, zmienionym na terenie klubu.

 • ** Niedozwolone jest otwieranie okien w klubie, oraz samodzielne regulowanie klimatyzacji oraz sprzętów znajdujących się na sali 

  Regulamin treningów personalnych

  TI Health Club zapewnia najwyższej jakości nadzór merytoryczny prowadzonych w swojej placówce usług treningów personalnych. Jakość tego nadzoru potwierdzona jest posiadanymi przez kadrę zarządzającą tytułami naukowymi i certyfikatami. Trenerzy gwarantują prowadzenie Treningów Personalnych z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z posiadaną wiedzą i adekwatnie do głównego celu treningowego klienta.

  *** TI Health Club umożliwia prowadzenie Treningów Personalnych na specjalnie do tego celu wyposażonej powierzchni. Trening opłacany jest każdorazowo na recepcji klubu w dniu kiedy się odbył.

  *** Klient może odwołać trening personalny bez żadnych konsekwencji do godziny 21-ej dnia poprzedniego jeśli trening był zaplanowany do godziny 12-ej i na 6h przed jego planowym rozpoczęciem jeśli był zaplanowany po godzinie 12-ej. W innym przypadku trening zostaje uznany jakby się odbył i klient zobowiązuje się do jego opłacenia. Jeśli trening nie odbędzie się w planowym terminie z winy Trenera, zostaje wyznaczony nowy termin i klient otrzymuje jeden trening gratis. Treningi Personalne z Trenerami TI Health Club mogą się odbywać jedynie na terenie klubu TI Health Club.

  *** W przypadku stwierdzenia przez TI Health Club naruszenia niniejszego zapisu, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dalszych wykupionych przez Klienta usług, bez prawa do zwrotu środków związanych z wykupieniem tych usług.

  *** Klient zobowiązuje się do udzielenia Trenerowi wszelkich niezbędnych dla bezpieczeństwa zajęć informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, przebytych chorób, urazów oraz innych ewentualnych ograniczeń. Klient oświadcza, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych i przed rozpoczęciem treningów skonsultował się w tej sprawie z lekarzem. Jeżeli takie przeciwwskazania ujawnią się podczas treningów prowadzonych na terenie TI Health Club, nie będą podstawą roszczeń odszkodowawczych Klienta wobec Klubu.

   

   

  Ogólne warunki świadczenia usług w Klubie „TI Health Club”

  Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług w TI Health Club, firmy TreneIndywidualny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ciszewskiego 15, 02-777, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa, Wydział XIII pod numerem KRS 0000383427, NIP 9512336802, kapitał zakładowy 7150 zł, określają prawa i obowiązki osób (zwanych dalej Członkami Klubu ) korzystających z Fitness Klubu przy ul. Ciszewskiego 15 w Warszawie (zwanym dalej Klubem).

  Postanowienia ogólne

  1. TrenerIndywidulany.pl świadczy usługi rekreacyjno-sportowe w obiekcie zwanym dalej Klubem, dla Członków Klubu.
  2. Członek Klubu, upoważniony jest do korzystania z usług Klubu w zakresie określonym tytułem zakupionego w Klubie abonamentu. Wykupienie członkostwa jest równoznaczne z wniesieniem opłaty wpisowej, w ramach której Członek ma prawo wykorzystać wybrane, oferowane przez Klub usługi dodatkowe (trening personalny i konsultacja dietetyczna). Rezygnacja Członka Klubu z zakupionego abonamentu, lub brak jego przedłużenia jest równoznaczna ze skreśleniem z listy członków Klubu. Klub dopuszcza możliwość wykupienia członkostwa również przez osoby korzystające z kart firm partnerskich. Członkostwo jest wtedy aktywne przez cały okres korzystania przez Członka z usług Klubu, pod warunkiem posiadania przez cały ten okres aktywnej karty partnerskiej. Rezygnacja Członka z karty partnerskiej jest równoznaczna z wykreśleniem z listy członków Klubu.
  3. Na terenie Klubu działa partnerski podmiot TI SPORTS CLUB, ofertujący swoim członkom „pakiety #poZdro”. Członkostwo w Klubie uprawnia posiadaczy tego pakietu do korzystania z określonych zniżek na wybrane usługi i towary sprzedawane przez Klub lub podmioty z nim współpracujące w zakresie zgodnym z aktualną ofertą. Klub zobowiązuje się do informowania członków Klubu o zakresie „pakietu #poZdro”, który jest na bieżąco uaktualniany.
  4. Dostęp do infrastruktury klubu jest możliwy również dla osób, które korzystają z usług oferowanych przez inne podmioty działające na terenie klubu i nie posiadają karty członkowskiej pod warunkiem okazania przy wejściu i pozostawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  5. Informacje o godzinach otwarcia Klubu są udostępnione w serwisie internetowym Klubu www.trenerindywidualny.pl oraz na terenie Klubu. TrenerIndywidulany.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Klubu.
  6. Wykonywanie ćwiczeń oraz korzystanie z dostępnych w Klubie urządzeń i usług odbywa się na własną odpowiedzialność Członka Klubu.
  7. TrenerIndywidualny.pl Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu, o ile nie wynikają one z przyczyn leżących po stronie TrenerIndywidualny.pl Sp. z o.o.
  8. Każdemu Członkowi Klubu przysługuje możliwość korzystania z odpłatnej opcji treningu indywidualnego, masaży i innych zabiegów terapeutycznych oraz porad dietetycznych prowadzonych wyłącznie przez osoby wskazane przez TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o.
  9. TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu.
  10. Wszystkie rzeczy wydane przez Klub, a używane przez Członków Klubu są własnością Klubu i podlegają zwrotowi. Nie dopuszcza się wynoszenia rzeczy stanowiących własność Klubu poza jego teren.
  11. W momencie wypożyczenia kluczyka do szafki osoba korzystająca z infrastruktury Klubu, zobowiązana jest do pozostawienia karty członkowskiej lub 30 zł. W przypadku gdy kluczyk zostanie zgubiony bądź uszkodzony opłata nie podlega zwrotowi.
  12. TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. ma prawo do rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu na stronach internetowych www.trenerindywidualny.pl
  13. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak klimatyzacja, sprzęt radiowo-telewizyjny itp.
  14. TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu lub jego części z powodu prowadzonych prac remontowych lub modernizacyjnych, czy też z innego powodu związanego z działaniem Klubu. Członkowie Klubu zostaną poinformowani na stronach internetowych www.trenerindywdualny.pl, o wszystkich terminach, w których Klub będzie zamknięty. Klub ma prawo zaproponować Członkowi Klubu alternatywną placówkę, w której wykupiony abonament będzie obowiązywał.
  15. Członek Klubu zobowiązany jest do:
   • Postępowania zgodnego ze szczegółowymi postanowieniami innych Regulaminów obowiązujących na terenie Klubu. Regulaminy te są dostępne w pomieszczeniach, których dotyczą oraz w recepcji Klubu.
   • Stosowania się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń.
   • Odkładania sprzętu po skończonym ćwiczeniu na przeznaczone do tego miejsce.
   • Powstrzymywania się od zachowań mogących zakłócić korzystanie z usług Klubu przez innych Członków Klubu.
   • Przestrzegania zasad higieny osobistej pod rygorem skreślenia z listy Członków Klubu.
   • Podczas treningu obowiązuje limit obciążenia – zabrania się samodzielnego korzystania z obciążeń przekraczających 200 kg. Trening z większymi obciążeniami możliwy jest tylko pod nadzorem i za zgodą trenera zatrudnionego w TI Health Club.
   • Rzucania obciążeniami z wyjątkiem strefy do tego przeznaczonej
   • Noszenia w pomieszczeniach przeznaczonych do ćwiczeń odpowiedniego, zmienionego stroju i obuwia sportowego. W siłowni i salach fitness nie wolno ćwiczyć w klapkach.
   • Używania ręczników w trakcie ćwiczeń, w celu utrzymania urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości.
   • Spożywania posiłków i napojów w miejscach do tego przeznaczonych.
   • Nie wnoszenia na teren klubu szklanych i otwartych naczyń z napojami.
   • Przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. Ze względów bezpieczeństwa nie jest dopuszczone wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć.
   • Zakończenia treningu najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu oraz opuszczenie Klubu najpóźniej o godzinie zamknięcia Klubu.
   • Podporządkowania się zarządzeniom firmy TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. i poleceniom obsługi Klubu.
   • Zabrania się na terenie Klubu spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz używania narkotyków, środków odurzających i środków psychotropowych.
   • Osoby pozostające pod wpływem w/w środków nie zostaną wpuszczone na teren Klubu, lub zostaną z niego usunięte w przypadku wykrycia pozostawania pod wpływem tych środków.
   • Kategorycznie zabrania się przebywania w Klubie dzieciom poniżej 16-ego roku życia, wyjątkiem jest trening pod opieką osoby uprawnionej. O w/w uprawnieniu decyduje Klub.
   • W Klubie bez opieki trenera mogą ćwiczyć osoby od 16-ego roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
  16. TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. informuje, że szafki w szatniach służą tylko do pozostawiania ubrań i butów. Jeżeli klient ma przy sobie inne rzeczy, jest zobowiązany poinformować o tym recepcję Klubu. Jeżeli Klient ma przy sobie rzeczy wartościowe recepcja musi udostępnić mu depozyt. Członek Klubu powinien zwolnić szafkę przed wyjściem z Klubu. Niezwolnione szafki po zamknięciu Klubu mogą zostać komisyjnie opróżnione. Klub nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką.