logo

Regulaminy dotyczące klubu

Uczestnictwo w zajęciach grupowych możliwe jest po uprzednim pobraniu żetonu w Recepcji Klubu.
***
Klub zastrzega sobie prawo do wyznaczania limitów osób w klubie oraz na zajęciach.

***

Zapisy na zajęcia nie są obowiązkowe.

***
Zapisu można jednak dokonać na recepcji klubu, po zostawieniu 20 złotowej kaucji. Późniejsze rezerwacje mogą być dokonane mailowo lub na recepcji klubu.
***
Jedna osoba może zapisać się na maksymalnie 2 godziny zajęć jednego dnia.
***
W przypadku nie pojawienia się na zajęciach i nie odwołania swojej rezerwacji najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, kaucja przepada.
***
Na zajęcia należy przychodzić punktualnie – w momencie rozpoczęcia zajęć rezerwacja wygasa.
***
Pierwsza rezerwacja dokonywana jest na recepcji klubu. Klient otrzymuje potwierdzenie wpłaty.
***
Kaucja zwracana jest za okazaniem potwierdzenia wpłaty.

***

Zapisy na zajęcia prowadzone są w trosce o Wasze bezpieczeństwo i komfort.
***
Przebywanie w sali i korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń jest dozwolone tylko w obecności instruktora.
***
Po zakończeniu zajęć, uczestnicy zobowiązani są do odniesienia używanego sprzętu na miejsce, w którym znajdował się przed rozpoczęciem zajęć.
***
Uczestnicy zajęć grupowych są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do poleceń instruktora, wynikających z toku zajęć, a także do niezakłócania ich przebiegu.
***
Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są, przed rozpoczęciem ćwiczeń, do poinformowania instruktora o ewentualnych chorobach lub dolegliwościach zdrowotnych.
***
Na sali fitness nie mogą przebywać dzieci.
***
Na zajęcia należy przychodzić punktualnie – pracownik recepcji lub instruktor, ma prawo nie zezwolić osobom spóźnionym na dołączenie do ćwiczących po rozpoczęciu zajęć.
***
Wejście na salę fitness dozwolone jest tylko w czystym obuwiu sportowym, zmienionym na terenie klubu.

***

Niedozwolone jest otwieranie okien w klubie.
***

Regulamin treningów personalnych

TI Health Club zapewnia najwyższej jakości nadzór merytoryczny prowadzonych w swojej placówce usług treningów personalnych. Jakość tego nadzoru potwierdzona jest posiadanymi przez kadrę zarządzającą tytułami naukowymi i certyfikatami.
Trenerzy gwarantują prowadzenie Treningów Personalnych z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z posiadaną wiedzą i adekwatnie do głównego celu treningowego klienta.

***
TI Health Club umożliwia prowadzenie Treningów Personalnych na specjalnie do tego celu wyposażonej powierzchni. Trening opłacany jest każdorazowo na recepcji klubu w dniu kiedy się odbył.

***
Klient może odwołać trening personalny bez żadnych konsekwencji do godziny 21-ej dnia poprzedniego jeśli trening był zaplanowany do godziny 12-ej i na 6h przed jego planowym rozpoczęciem jeśli był zaplanowany po godzinie 12-ej. W innym przypadku trening zostaje uznany jakby się odbył i klient zobowiązuje się do jego opłacenia. Jeśli trening nie odbędzie się w planowym terminie z winy Trenera, zostaje wyznaczony nowy termin i klient otrzymuje jeden trening gratis. Treningi Personalne z Trenerami TI Health Club mogą się odbywać jedynie na terenie klubu TI Health Club.

***
W przypadku stwierdzenia przez TI Health Club naruszenia niniejszego zapisu, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dalszych wykupionych przez Klienta usług, bez prawa do zwrotu środków związanych z wykupieniem tych usług.

***
Klient zobowiązuje się do udzielenia Trenerowi wszelkich niezbędnych dla bezpieczeństwa zajęć informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, przebytych chorób, urazów oraz innych ewentualnych ograniczeń. Klient oświadcza, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych i przed rozpoczęciem treningów skonsultował się w tej sprawie z lekarzem. Jeżeli takie przeciwwskazania ujawnią się podczas treningów prowadzonych na terenie TI Health Club, nie będą podstawą roszczeń odszkodowawczych Klienta wobec Klubu.

***

Ogólne warunki świadczenia usług w Klubie
„TrenerIndywidualny.pl”

Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług w TI Health Club, firmy TreneIndywidualny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ciszewskiego 15, 02-777, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa, Wydział XIII pod numerem KRS 0000383427, NIP 9512336802, kapitał zakładowy 7150 zł, określają prawa i obowiązki osób (zwanych dalej Członkami Klubu ) korzystających z Fitness Klubu przy ul. Ciszewskiego 15 w Warszawie (zwanym dalej Klubem).

Postanowienia ogólne

1. TrenerIndywidulany.pl świadczy usługi rekreacyjno-sportowe w obiekcie zwanym dalej Klubem, dla Członków Klubu.

2. Członek Klubu, upoważniony jest do korzystania z usług Klubu w zakresie określonym tytułem zakupionego w Klubie abonamentu. Wykupienie członkostwa jest równoznaczne z wniesieniem opłaty wpisowej, w ramach której Członek ma prawo wykorzystać wybrane, oferowane przez Klub usługi dodatkowe (trening personalny, konsultacja dietetyczna, konsultacja z trenerem mentalnym, konsultacja fizjoterapeutyczna, masaż).

3. Informacje o godzinach otwarcia Klubu są udostępnione w serwisie internetowym Klubu www.trenerindywidualny.pl oraz na terenie Klubu. TrenerIndywidulany.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Klubu.

4. Wykonywanie ćwiczeń oraz korzystanie z dostępnych w Klubie urządzeń i usług odbywa się na własną odpowiedzialność Członka Klubu.

5. TrenerIndywidualny.pl Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu, o ile nie wynikają one z przyczyn leżących po stronie TrenerIndywidualny.pl Sp. z o.o.

6. Każdemu Członkowi Klubu przysługuje możliwość korzystania z odpłatnej opcji treningu indywidualnego, masaży i innych zabiegów terapeutycznych oraz porad dietetycznych prowadzonych wyłącznie przez osoby wskazane przez TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o.

7.TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu.

8.Wszystkie rzeczy wydane przez Klub, a używane przez Członków Klubu są własnością Klubu i podlegają zwrotowi. Nie dopuszcza się wynoszenia rzeczy stanowiących własność Klubu poza jego teren.

9.W momencie wypożyczenia kluczyka do szafki osoba korzystająca z infrastruktury Klubu, zobowiązana jest do pozostawienia karty członkowskiej lub 30 zł. W przypadku gdy kluczyk zostanie zgubiony bądź uszkodzony opłata nie podlega zwrotowi.

10.TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. ma prawo do rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu na stronach internetowych www.trenerindywidualny.pl

11.Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak klimatyzacja, sprzęt radiowo-telewizyjny, pieców z sauny itp.

12.TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu lub jego części z powodu prowadzonych prac remontowych lub modernizacyjnych, czy też z innego powodu związanego z działaniem Klubu. Członkowie Klubu zostaną poinformowani na stronach internetowych www.trenerindywdualny.pl, o wszystkich terminach, w których Klub będzie zamknięty. Klub ma prawo zaproponować Członkowi Klubu alternatywną placówkę, w której wykupiony abonament będzie obowiązywał.

13.Członek Klubu zobowiązany jest do:

*Postępowania zgodnego z postanowieniami Regulaminów

– klubu
– siłowni
– sal fitness
– obiektów odnowy biologicznej (sauna, pokój masażu)

Regulaminy te są dostępne w pomieszczeniach, których dotyczą oraz w recepcji Klubu.

*Stosowania się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń.

*Odkładania sprzętu po skończonym ćwiczeniu na przeznaczone do tego miejsce.

*Powstrzymywania się od zachowań mogących zakłócić korzystanie z usług Klubu przez innych Członków Klubu.

*Przestrzegania zasad higieny osobistej pod rygorem skreślenia z listy Członków Klubu.

*Podczas treningu obowiązuje limit obciążenia – zabrania się samodzielnego korzystania z obciążeń przekraczających 200 kg. Trening z większymi obciążeniami możliwy jest tylko pod nadzorem i za zgodą trenera zatrudnionego w TI Health Club. 

*Noszenia w pomieszczeniach przeznaczonych do ćwiczeń odpowiedniego, zmienionego stroju i obuwia sportowego. W siłowni i salach fitness nie wolno ćwiczyć w klapkach.

*Używania ręczników w trakcie ćwiczeń, w celu utrzymania urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości.

*Spożywania posiłków i napojów w miejscach do tego przeznaczonych.

*Nie wnoszenia na teren klubu szklanych i otwartych naczyń z napojami.

*Przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. Ze względów bezpieczeństwa nie jest dopuszczone wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć.

*Zakończenia treningu najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu oraz opuszczenie Klubu najpóźniej o godzinie zamknięcia Klubu.

*Podporządkowania się zarządzeniom firmy TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. i poleceniom obsługi Klubu.

*Zabrania się na terenie Klubu spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz używania narkotyków, środków odurzających i środków psychotropowych.

*Osoby pozostające pod wpływem w/w środków nie zostaną wpuszczone na teren Klubu, lub zostaną z niego usunięte w przypadku wykrycia pozostawania pod wpływem tych środków.

*Kategorycznie zabrania się przebywania w Klubie dzieciom poniżej 16-ego roku życia, wyjątkiem jest trening pod opieką osoby uprawnionej. O w/w uprawnieniu decyduje Klub. 

*W Klubie bez opieki trenera mogą ćwiczyć osoby od 16-ego roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

14. TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. informuje, że szafki w szatniach służą tylko do pozostawiania ubrań i butów. Jeżeli klient ma przy sobie inne rzeczy, jest zobowiązany poinformować o tym recepcję Klubu. Jeżeli Klient ma przy sobie rzeczy wartościowe recepcja musi udostępnić mu depozyt. Członek Klubu powinien zwolnić szafkę przed wyjściem z Klubu. Niezwolnione szafki po zamknięciu Klubu mogą zostać komisyjnie opróżnione. Klub nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką.

15. Pierwszeństwo w korzystaniu z powierzchni II p. mają osoby trenujące z trenerem personalnym. W godzina 17-21 od poniedziałku do czwartku strefa ta jest zarezerwowana wyłącznie dla tych osób.

Aneks do Ogólnych warunków świadczenia usług w Fitness Klubie
„TrenerIndywidualny.pl” związany z obostrzeniami sanitarnymi wprowadzącymi w okresie działalności podczas pandemii COVID-19

– Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Fitness Klub Trenerindywidualny.pl zawiesza swoją działalność w zakresie wskazanym w Rozporządzeniu.