Trenerzy personalni w klubie, ich rola oraz wartość dodana do biznesu.

Zapisz się na pierwszy trening personalny
trener personalny

Trenerzy personalni w klubie, ich rola oraz wartość dodana do biznesu.

Na Polskim rynku usług fitness spotykamy się z rozmaitym podejściem do kwestii obecności trenerów personalnych na terenie klubów fitness. W większości wypadków właściciele klubów akceptują fakt prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej (nie zawsze zarejestrowanej) na swoim terenie, pobierając z tego tytułu (bądź nie) stosowny ryczałt (opłatę) za korzystanie z infrastruktury klubu. Nieliczne placówki próbują sprzedawać treningi personalne we własnym zakresie, często jednak ponosząc na tym polu porażkę. W pełni opodatkowany (VAT 23%), sprzedawany przez klub trening personalny, jest dużo mniej atrakcyjny finansowo dla potencjalnego klienta, niż usługa niefiskalizowana oferowana bezpośrednio przez trenerów. Pomijam przy tym szereg innych problemów pojawiających się przy tego typu przedsięwzięciach realizowanych systemowo i na większą skalę.

Równowaga biznesowa według art. 3531kc a praktycznie kwestie działalności gospodarczej trenerów personalnych w klubach.

Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego1 strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Oznacza to tyle, że istnieje dowolność w zakresie zawierania umów o ile umowy te nie naruszają w sposób rażący ogólnie przyjętych norm życia społecznego. Funkcjonowanie trenerów personalnych w klubach fitness najczęściej o ile w ogóle obwarowane jest jakąś umową to często jest umowa ustna o niskim stopniu szczegółowości. Opiera się ona głównie o zapisy regulaminu klubu, który obowiązuje w takim samym stopniu klientów co trenerów. Rzec by można, że często są to po prostu umowy typu B2C a nie B2B.

Przyjrzyjmy się zatem w jaki sposób rozłożone są obciążenia finansowe związane z realizacją tych umów. Trener personalny prowadzi swoją działalność nie ponosząc w zasadzie kosztów. Korzysta z szatni, ze sprzętu klubowego, zużywa wodę, absorbuje recepcję czy po prostu zajmuje miejsce na sali treningowej. Opłaca za to ryczałt najczęściej w wysokości od kilkuset złotych do nieco ponad 1 tysiąca złotych. Przeciętny trener personalny jest w stanie poprowadzić średnio około 100 jednostek treningowych miesięcznie, co przy średniej stawce 100 PLN (z reguły nieopodatkowanej) generuje przychód na poziomie 10 tysięcy złotych miesięcznie. Koszty trenera stanowią zatem około 10% jego przychodu.

Po drugiej stronie kontraktu mamy klub. Czynsz stanowi zazwyczaj od 30 do 50% przychodów klubu. W dalszej kolejności dochodzą inne koszty stałe w postaci opłat za media, koszty licencyjne oraz koszty zmienne w postaci wynagrodzeń personelu. Na koniec, przy dobrze skalkulowanym biznesie klub osiąga zyskowność na poziomie 10%…

Po jednej stronie mamy zatem mini- firmę z ogromną rentownością a z drugiej strony większe przedsiębiorstwo walczące z licznymi problemami, starające się uzyskać jakikolwiek dochód. Wydaje mi się, że niewiele jest obszarów, w których podobny układ interesów byłby uznany za sprawiedliwy i nie naruszający w sposób rażący interesów jednej ze stron.

Czy trenerzy personalni są zatem korzystni dla klubu?

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznacznie twierdząca. Wszystko zależy jednak od tego w jaki sposób owa współpraca będzie ułożona. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której trenerzy w dowolny sposób kreują swoją działalność w klubie i robią to bez porozumienia z właścicielami obiektu. Musimy pamiętać również o solidarnym wkładzie w rozwój biznesu wszystkich osób działających na terenie firmy. Może to być wkład finansowy, marketingowy lub po prostu nakład pracy. W TI Health Club wypracowaliśmy wiele rozwiązań pozwalających w godziwy sposób prowadzić trenerom personalnym swoją działalność, przy licznych korzyściach dla samego klubu. Składają się na to zasady dotyczące prowadzenia treningów sprzedawanych przez klub, obsługi klientów klubu czy wsparcia w zakresie reklamy placówki. W ramach naszej działalności franczyzowej chętnie podzielimy się tymi rozwiązaniami z właścicielami innych obiektów, którzy byliby zainteresowani rozwojem swoich klubów i poszerzeniem oferty usługi treningu personalnego. Zapraszamy do kontaktu.

dr Bogdan Krauss, wiceprezes zarządu w Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o.

biuro@trenerindywidualny.pl

________________________________________________________________________________________________

English version

Personal trainers in the club, their role, and the value they bring to the organisation

In the Polish fitness services market, we come across a variety of approaches to the presence of personal trainers in fitness clubs. Most club owners accept the fact that they are running a private (not always registered) business in the owner’s facility, charging or not charging an appropriate fixed fee for the use of their infrastructure. Few institutions attempt to sell personal training on their own, but they frequently fail. Personal training sold by the club fully taxed (incl. VAT) is much less financially appealing to a potential client than a non-fiscalised service offered directly by trainers. At the same time, I leave out a number of other issues that arise in systemic and larger-scale projects, using this method.

Business balance in accordance with Art. 3531 kc, as well as practical issues of economic activity of personal trainers in clubs

According to Art. 3531 of the Civil Code, the contracting parties may arrange the legal relationship as they see fit, as long as the content or purpose does not contradict the properties (nature) of the relationship, the law, or the principles of social coexistence. It means that there is freedom in the scope of contracting, as long as these contracts do not grossly violate generally accepted social norms. Personal trainers in fitness clubs are almost always governed by non specific verbal contracts. It is primarily based on the provisions of the club regulations, which apply equally to clients and trainers. It could be argued that these are frequently B2C contracts rather than B2B contracts.

Let’s examine how the financial burdens associated with the implementation of these contracts are distributed. A personal trainer runs his or her business actually without bearing costs. They have lockers and club equipment, uses up water, and occupies the reception desk and space in the training room. They usually pay a fixed sum for this, ranging from several hundred to slightly over 1,000 zlotys. An average personal trainer can conduct approximately 100 training units per month, generating a monthly income of PLN 10,000 at a rate of PLN 100 (usually tax-free). As a result, the trainer’s expenses account for about 10% of his income.

On the other side of the contract, we have the club. The rent is typically between 30 and 50% of the club’s revenues. There are also fixed costs such as utilities and license fees, as well as variable costs such as employee salaries. Finally, with a well-planned business, the club makes about 10% profit.

So on the one side of the contract, we have a mini-company that is extremely profitable, and on the other, we have a larger company that is struggling with numerous problems such as attempting to earn any profit. There appear to be few areas where a similar system of interests would be considered fair and would not strongly infringe on the interests of one of the parties.

So, are personal trainers beneficial to the club?

The answer to this question is decisively affirmative. However, it all depends on how this collaboration is structured. I can’t imagine a situation in which trainers carry on their activities in the club without consulting the facility’s owners. We must also remember the collective and individual responsibility to contribute to the business’ development of all people working in the club. It could be a financial contribution, a marketing contribution, or simply a service commitment. At TI Health Club, we have created numerous solutions that allow personal trainers to carry on their activities in a fair manner, providing numerous benefits to the club. These include the rules for conducting club-sold trainings, customer service for the club, and assistance with advertising the facility. We will be happy to share these solutions with owners of other facilities who are interested in developing their clubs and expanding their offer of personal training services. Please do not hesitate to get in touch with us.

dr Bogdan Krauss, vice-chairman in Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o.

biuro@trenerindywidualny.pl