Zarządzanie zespołem ludzkim jako największe wyzwanie w modelu sprzedaży treningów personalnych przez klub.

  Jesteś tutaj:
 • Strona główna
 • TI FranczyzaZarządzanie zespołem ludzkim jako największe wyzwanie w modelu sprzedaży treningów personalnych przez klub.
Zapisz się na pierwszy trening personalny

Zarządzanie zespołem ludzkim jako największe wyzwanie w modelu sprzedaży treningów personalnych przez klub.

Model oparty o sprzedaż treningów personalnych bezpośrednio przez klub to sposób na znaczne zwiększenie jego przychodów bez dużych nakładów inwestycyjnych. Natomiast oczywiście nie jest to sposób prosty i niesie ze sobą wiele wyzwań, z których moim zdaniem największym jest skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Aby sprzedawać treningi personalne w dużej ilości, potrzebny jest liczny, świetnie przygotowany oraz działający spójnie z misją i wizją firmy, zespół trenerski wspierany przez działy sprzedaży i obsługi.

W TI Health Club udało nam się te aspekty sprawnie zorganizować biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 • współpraca i sprawna komunikacja pomiędzy recepcją sprzedającą, menagerem a trenerami
 • wypracowanie motywującego systemu wynagrodzeń dla trenerów
 • wypracowanie innych rozwiązań, dzięki którym trenerzy zyskują możliwość zwiększenia swoich zarobków bez jednoczesnego konkurowanie z klubem o klientów
 • wypracowanie systemu kontroli zespołu trenerskiego, który z jednej strony jest dla nich komfortowy a z drugiej skuteczny dla klubu
 • współdziałanie na jednym terenie trenerów klubowych oraz tzw. „zewnętrznych”
 • wypracowanie skutecznego systemu rekrutacji, który pozwoli na angażowanie tylko takich trenerów, którzy będą w stanie bezkonfliktowo wpisać się w działający już system klubowy
 • stworzenie systemu szkoleń i wsparcia zarówno merytorycznego jak i mentalnego dla zespołu trenerskiego, który zaspokoi potrzeby ciągłego rozwoju i podnoszenia kompetencji
 • wypracowanie metod komunikacji i otwartego dialogu z trenerami, aby Ci mieli pełne przekonanie, że ich opinie i sugestie są brane pod uwagę, dyskutowane i wprowadzane w życie
 • odwaga w podejmowaniu trudnych decyzji personalnych, które krótkookresowo mogą spowodować drobne zawirowania organizacyjne i finansowe, ale w długiej perspektywie są niezbędne do budowania i zarządzania spójnym, zmotywowanym i skutecznym zespołem.

12 lat doświadczenia, ponad 70ciu trenerów pracujących w jednym miejscu i zdecydowanie powyżej 100tys sprzedanych i poprowadzonych jednostek treningowych sprawiło, że wypracowaliśmy bardzo skuteczne rozwiązania na powyższe zagadnienia.

Jeśli chcesz zaimplementować ich część lub wszystkie w swoim biznesie napisz do nas:

treningi@trenerindywidualny.pl

Tomasz Gać – Wiceprezes Zarządu Trenerindywidualny.pl Sp.zo.o.


ENGLISH VERSION

Human team management as the biggest challenge in the club’s personal training sales model

A model based on the sale of personal training directly through the club is a way to significantly increase its revenues without large investments. Of course, it is not an easy way and brings many challenges, the biggest of which, in my opinion, is effective human resources management.

In order to sell personal training in large numbers, you need a large coaching team supported by a sales and service department that is well prepared and operates in line with the company’s mission and vision.

At TI Health Club, we have managed to organise these aspects efficiently by taking into account the following:

 • cooperation and efficient communication between the sales reception, a manager and trainers
 • developing an incentive-based compensation system for trainers
 • developing other solutions that give trainers the opportunity to increase their earnings without competing with the club for clients
 • developing a system of control of the coaching team that on one hand is comfortable for them and on the other is effective for the club
 • cooperation in one area of club’s coaches and so-called „external” coaches
 • developing an effective recruitment system allowing to hire only those coaches who can fit seamlessly into the club system already
 • creating a system of training and support, both substantive and mental, for the coaching team to meet the needs of continuous development and competence improvement
 • developing methods of communication and open dialogue with trainers so that they have full confidence that their opinions and suggestions are taken into account, discussed and implemented
 • courage in taking difficult personnel decisions that in the short term may cause minor organizational and financial turmoil, but in the long term are essential for building and managing a cohesive, motivated and effective team.

12 years of experience, more than 70 trainers working in one place and definitely more than 100,000 training units sold and executed have allowed us develop very effective solutions to the above issues.

If you want to implement some or all of them in your business write to us:

treningi@trenerindywidualny.pl

Tomasz Gać, vice-chairman in Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o.