Skuteczna komunikacja drogą do sukcesu w sprzedaży treningów.

Zapisz się na pierwszy trening personalny

Skuteczna komunikacja drogą do sukcesu w sprzedaży treningów.

Do komunikacji z klientem przykładamy w TI Health Club ogromną wagę. Wszystkie treści jakie pojawiają się na wykorzystywanych przez nas nośnikach są starannie przygotowane i zaplanowane w czasie.

Jest kilka elementów, na które niezwykle zwracamy uwagę w dziedzinie komunikacji:

 • komunikacja tożsama z misją i wizją firmy – treści i przekaz nie są przypadkowe, wynikają jasno z naszego stylu pracy i tego co klient widzi wchodząc do klubu
 • komunikacja z wykorzystaniem pracowników firmy – wszyscy nasi trenerzy, fizjoterapeuci oraz ekipa recepcyjna znają treść publikacji i aktywnie nas wspierają w uzyskiwaniu lepszych zasięgów
 • komunikacja wewnętrzna (plakaty, wyświetlacze TV, ulotki) internetowa (strona internetowa, social media) oraz bezpośrednia (SMS, Newsletter, email) jest spójna
 • w ramach social mediów wykorzystujemy 4 kanały komunikacji, które regularnie prowadzimy zgodnie z wcześniej ustalonym planem
  odpowiedź do klienta na zapytanie ofertowe dotyczące treningów, bez względu na kanał, w którym to pytanie zostanie zadane, następuję najpóźniej w 2h a w ciągu 24h klient jest już skontaktowany z trenerem i ustala szczegóły współpracy
  klienci nie zapisują się sami na treningi, nie robi tego też recepcja czy menager, nikt lepiej nie zarządzi swoim grafikiem zajęć jak sam trener. Zespół ma tu dużą swobodę działania
 • strona www to cały czas nasza podstawowa platforma komunikacyjnie, jest ona aktywnie pozycjonowana zarówno organicznie jak i płatnie w ramach kampanii googla
 • 90% treści publikowanych w mediach społecznościowych dotyczy naszej głównej usługi czyli treningów personalnych
 • 90% treści publikowanych na temat treningów personalnych dotyczy naszego największego kapitału, czyli kadry trenerskiej! Te informacje spotykają się z najlepszym odbiorem ze strony naszych obserwujących

Pewnie moglibyśmy tu dopisać jeszcze wiele punktów dotyczących konkretnego wykorzystania samych mediów społecznościowych, planowania wystandaryzowanych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, rozkładzie środków na płatne kampanie oraz wykorzystania aktywnej komunikacji DIRECT natomiast są to już dość precyzyjne i techniczne kwestie. Tłumaczymy to szczegółowo i wdrażamy tam, gdzie nasi partnerzy chcą korzystać ze sprawdzonych rozwiązań sprzedażowych TI czyli po prostu chcą zarabiać dużo, dużo więcej na sprzedaży treningów personalnych.

Zainteresowanych współpracą zapraszam do kontaktu:

mgr Tomasz Gać, wiceprezes zarządu Trenerindywidualny.pl Sp. zo.o.

treningi@trenerindywidualny.pl

________________________________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

Effective communication as a path to the training sales’ success.

We at TI Health Club attach a great weight to communication with customers. All content that appears on the media we use is carefully prepared and planned in advance.

There are several elements that we pay extremely close attention to in the field of communication:

 • communication that is consistent with the mission and vision of the company – the content and message are not random, they clearly comes from our style of work and from what the customer sees when entering the club
 • communication using company’s employees – all of our trainers, physiotherapists and reception team know the content of the publication and actively support us in getting better coverage
 • internal communication (posters, TV displays, flyers) online (website, social media) and direct communication (SMS, Newsletter, email) that is also coherent
 • within the framework of social media, we use 4 channels of communication, which we regularly fill according to a predetermined plan

a response to the client to a training offer, regardless of the channel in which the question is asked, is made no later than in 2h and within 24 hours the client is contacted with the trainer to agree the details of cooperation

clients do not sign up for trainings on their own, neither does the reception or manager, no one is better to manage her schedule than the trainer himself. The team has a lot of freedom in this field.

 • the website is all the time our primary platform for communication, it is actively positioned both organically and through the paid google campaigns
 • 90% of the content published on social media is about our main service – personal training
 • 90% of the content published about personal trainings is about our greatest asset – our coaching staff! This information gets the best response from our viewers.

We could probably add many more points here about the specific use of social media, planning standardised answers to the most frequently asked questions, the distribution of funds  for paid campaigns and the use of DIRECT active communication, these are yet quite precise and technical issues. We explain this in detail and implement it in places where our partners want to use proven TI sales solutions, i.e. they simply want to earn much, much more from personal training sales.

Those interested in cooperation are invited to contact me:

treningi@trenerindywidualny.pl

Tomasz Gać, vice-chairman in Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o.