Otyłość a COVID-19.

COVID-19

Otyłość a COVID-19.

Tłumaczenie orginalnego artykułu: dr Bogdan Krauss, TI FITNESS, www.trenerindywidualny.pl

David A Kass, Priya Duggal, Oscar Cingolani, Otyłość może powodować występowanie ostrej postaci COVID-19 u młodszych osób. Johns Hopkins University School of Medicine (DAK, OC) and The Bloomberg School of Public Health (PD), Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21205, USA, www.thelancet.com, Vol 395 May 16, 2020, p: 1544-1545

Choroba COVID-19 wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2 została po raz pierwszy zaobserwowana w Chinach w grudniu 2019 r. Od tego czasu przybrała ona postać globalnej pandemii. Do 29.04.2020 r. COVID-19 został potwierdzony u ponad 3 milionów ludzi w 185 krajach lub regionach świata a wskaźnik jej śmiertelności wyniósł ponad 6% (1). Ostra postać choroby obejmuje obustronne śródmiąższowe zapalenie płuc wymagające hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii ze wspomaganiem czynności oddechowej.  Może ono ewoluować przybierając postać Zespołu Niewydolności Oddechowej z wysokim wskaźnikiem śmiertelności. W największych dotychczasowych badaniach przeprowadzonych we Włoszech średni wiek 1591 pacjentów COVID-19 na OIOM-ach wynosił 63 lata a tylko 203 pacjentów (13%) było w wieku poniżej 51 lat (2). Częstymi schorzeniami współistniejącymi z COVID-19 są: nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca typu 2 a rzadziej (u 4% badanych osób) przewlekła obturacyjna choroba płuc. Podobne obserwacje wynikają z badań prowadzonych w Chinach (3).

Kiedy epidemia COVID-19 rozpoczęła się w USA spodziewaliśmy się podobnego profilu hospitalizowanych osób. Kolejne badania oraz informacje płynące od Rządu Stanów Zjednoczonych potwierdzają fakt, że choroba jest przede wszystkim problematyczna dla starszych osób a osoby młodsze, które są niechętne zaleceniom dystansowania społecznego powinny być o tym informowane. Jakkolwiek pod koniec marca 2020 r., kiedy pandemia już silnie uderzyła w USA, do Szpitala Johna Hopkinsa zaczęto przyjmować także ludzi młodszych, u których współwystępowała otyłość. Przegląd danych z pozostałych ośrodków w kraju potwierdzał te obserwacje. W tym czasie nowe badania potwierdziły, że otyłość jest pomijanym czynnikiem ryzyka dla COVID-19 (4). Czynnik ten jest szczególnie istotny w Stanach Zjednoczonych, gdzie populacja osób otyłych sięga 40% podczas gdy w Chinach tylko 6-2%, we Włoszech 20% a w Hiszpanii 24% (5).

Przeprowadziliśmy zatem analizę statystyczną: przy pomocy jednoczynnikowej analizy metodą najmniejszych kwadratów i wieloczynnikowej analizy regresji liniowej określiliśmy korelację pomiędzy BMI (body mass index) i wiekiem pacjentów przyjętych na oddziały intensywnej terapii w szpitalach uniwersyteckich Johna Hopkinsa w Cincinnati, Nowego Jorku, Waszyngtonu, Florydy i Pennsylwanii. Analiza ta została zaaprobowana przez komisję rewizyjną Uniwersytetu Johna Hopkinsa. U 265 pacjentów (58% z nich to mężczyźni) stwierdziliśmy występowanie istotnej statystycznie ujemnej korelacji pomiędzy wiekiem pacjentów i BMI. Otyłość częściej występowała u młodszych pacjentów przyjętych do szpitala. Czynnik płeć nie miał natomiast istotnego znaczenia w tej korelacji (p=0,9). Mediana BMI wynosiła 29,3 kg/m2, 25% badanych miało BMI niższe niż 26 kg/m2 a 25% przekraczało 34,7 kg/m2. U osób otyłych utrudniona jest wentylacja poprzez blokowanie przepony, upośledzona odpowiedź immunologiczna na infekcje wirusowe (6), otyłość jest też czynnikiem prozapalnym, powoduje cukrzycę i stres oksydacyjny oraz pogarsza funkcje układu sercowo-naczyniowego (7). Sądzimy, że w populacji o wyższym wskaźniku otyłości, COVID-19 będzie atakował osoby młodsze niż dotąd przypuszczano. Uważamy, że lepszy przekaz do młodych ludzi, obniżenie progu wieku testowania u osób otyłych oraz uwrażliwienie na problem możliwości zachorowania u osób będących w grupach ryzyka może zmniejszyć częstość występowania ostrej postaci COVID-19.

Bibliografia:

1 Johns Hopkins University. COVID-19 dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). 2020.

2.Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, et al. Baseline characteristics and outcomes of 1591 patients infected with SARS-CoV-2 admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy. JAMA 2020; published online April 6. DOI:10.1001/jama.2020.5394.

3 Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet 2020; 395: 1054–62.

4 Ludwig DS, Malley R. Americans are already too diseased to go back to work right now. March 30, 2020. https://www.nytimes.com/2020/03/30/opinion/obesity-us-healthcoronavirus. html (accessed April 7, 2020).

5 WHO. Global Health Obsevatory (GHO) data: overweight and obesity. 2017.https://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight_obesity/obesity_adults/en (accessed April 29, 2020).

6 Honce R, Schultz-Cherry S. Impact of obesity on influenza A virus pathogenesis, immune response, and evolution. Front Immunol 2019; 10: 1071.

7 GBD 2015 Obesity Collaborators, Afshin A, Forouzanfar MH, et al. Health effects of overweight and obesity in 195 countries over 25 years. N Engl J Med 2017; 377: 13–27.

Trener indywidualny, fitness klub Ursynów, ochudzanie

» Dalej