Ocena wydolności aerobowej: próba pośrednia


1.       Urządzenie

Bieżnia mechaniczna, cykloergometr, monitor pracy serca.

2.       Czas trwania i model wysiłku

Próba rozpoczyna się 5-10 minutową rozgrzewką, która realizowana z intensywnością odpowiadającą 50% maksymalnej wydolności aerobowej. W praktyce, monitorując częstość skurczów serca, dobieramy parametry wysiłku tak w 3-6 minucie wysiłku osiągnęło ono stałą wartość odpowiadającą 60% przewidywanej dla danego wieku maksymalnej częstości skurczów serca.

Następnie, analizując aktualne parametry wysiłku, programujemy poszczególne poziomy wysiłkowe tak, aby doprowadzić osobę testowaną do poziomu w którym osiągnie ona co najmniej 90% przewidywanej dla danego wieku maksymalnej częstości skurczów serca. Programowanie wysiłku opiera się na zmodyfikowanym protokole Bruce’a, w którym poszczególne odcinki zostały wydłużone do 4 minut.

pośrednia próba wydolności aerobowej

3.       Oceniane parametry.

Podczas wysiłku zapisujemy na podstawie wskazań monitora pracy serca częstość skurczów serca odnosząc ją do aktualnej intensywności wysiłku rozumianej jako jego moc (WATT) lub odpowiedni ekwiwalent metaboliczny (MET).

4.       Wnioski

Podstawowymi wynikami testu jest osiągnięta przez badanego częstość skurczów serca oraz odpowiadająca tej częstości intensywność wysiłku. Opierając się na bardzo wysokiej korelacji tych dwóch wskaźników oceniamy wydolność badanego. Dodatkowo, możemy wyznaczyć optymalne zakresy intensywności pracy treningowej.