X

Wypełnij formularz by otrzymać kupon
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Trenerindywidualny.pl informuje, że:Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e mail, nr telefonu) przetwarzane będą przez Trenerindywidualny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa w celu umożliwienia Ci skorzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. o.o.Możemy kontaktować się z Tobą w celu przedstawienia Naszej oferty.Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć firmy obsługujące systemy informatyczne wykorzystywane w Firmie Trenerindywidualny.pl sp. z o.o.Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.Twoje dane zostaną usunięte z bazy jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Dane podajesz dobrowolnie, ale jeżeli ich nie podasz, nie będziesz mógł skorzystać z oferty Klubu.Poniżej wyrażone zgody możesz w dowolnym momencie wycofać poprzez przesłanie informacji na fitness@trenerindywidualny.pl(do zaznaczenia ) Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o we wskazanych w niniejszej deklaracji celach korzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. Z o.o.

Czytaj więcej...
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o .o. w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Trenerindywidualny.pl Sp. z o. o. informacji handlowych drogą telefoniczną oraz elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.). Udostępnienie danych jest dobrowolne i zostałe(a)m poinformowany(a), iż przysługuje mi prawo wglądu oraz poprawiania moich danych, jak również wniesienia pisemnego, żądania, by zaprzestano ich przetwarzania.
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Klubu.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Trenerindywidualny.pl informuje, że:
Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e mail, nr telefonu) przetwarzane będą przez Trenerindywidualny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa w celu umożliwienia Ci skorzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. o.o.Możemy kontaktować się z Tobą w celu przedstawienia Naszej oferty.Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć firmy obsługujące systemy informatyczne wykorzystywane w Firmie Trenerindywidualny.pl sp. z o.o.Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.Twoje dane zostaną usunięte z bazy jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Dane podajesz dobrowolnie, ale jeżeli ich nie podasz, nie będziesz mógł skorzystać z oferty Klubu.Poniżej wyrażone zgody możesz w dowolnym momencie wycofać poprzez przesłanie informacji na fitness@trenerindywidualny.pl(do zaznaczenia ) Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o we wskazanych w niniejszej deklaracji celach korzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. Z o.o.
X
Akceptujemy karty
fitness klub ursynówfitness ursynówsiłownia ursynówsiłownia ursynówfitness ursynów
Ogólne warunki świadczenia usług w Fitness Klubie „TrenerIndywidualny.pl”

Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług w TI Fitness Klubie firmy TreneIndywidualny.pl  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa, Wydział XIII pod numerem KRS 0000383427, NIP 9512336802, kapitał zakładowy 7150 zł, określają prawa i obowiązki osób (zwanych dalej Członkami Klubu ) korzystających z Fitness Klubu przy ul. Ciszewskiego 15 w Warszawie (zwanym dalej Klubem).

Postanowienia ogólne

1.TrenerIndywidulany.pl świadczy usługi rekreacyjno-sportowe w obiekcie zwanym dalej Klubem.

2. Członek Klubu upoważniony jest do korzystania z usług Klubu w zakresie określonym tytułem zakupionego w Klubie abonamentu.

3.Informacje o godzinach otwarcia Klubu są udostępnione w serwisie internetowym Klubu www.trenerindywidualny.pl  oraz na terenie Klubu. TrenerIndywidulany.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Klubu.

4.Wykonywanie ćwiczeń oraz korzystanie z dostępnych w Klubie urządzeń i usług odbywa się na własną odpowiedzialność Członka Klubu.

5.TrenerIndywidualny.pl sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu, o ile nie wynikają one z przyczyn leżących po stronie TrenerIndywidualny.pl Sp. z o.o.

6.Każdemu Członkowi Klubu przysługuje możliwość korzystania z odpłatnej opcji treningu indywidualnego, masaży i innych zabiegów terapeutycznych oraz porad dietetycznych prowadzonych wyłącznie przez osoby wskazane przez TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o.

7. TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu.

8. Wszystkie rzeczy wydane przez Klub, a używane przez Członków Klubu są własnością Klubu i podlegają zwrotowi. Nie dopuszcza się wynoszenia rzeczy stanowiących własność Klubu poza jego teren.

9.W momencie wypożyczenia kluczyka do szafki osoba korzystająca z infrastruktury Klubu, zobowiązana jest do pozostawienia karty członkowskiej lub 30 zł. W przypadku gdy kluczyk zostanie zgubiony opłata nie podlega zwrotowi..

10.TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. ma prawo do rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu na stronach internetowych www.trenerindywidualny.pl

11. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak klimatyzacja, sprzęt radiowo-telewizyjny, pieców z sauny itp.

12.TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu lub jego części z powodu prowadzonych prac remontowych lub modernizacyjnych, czy też z innego powodu związanego z działaniem Klubu. Członkowie Klubu zostaną poinformowani na stronach internetowych www.trenerindywdualny.pl, o wszystkich terminach, w których Klub będzie zamknięty. Klub ma prawo zaproponować Członkowi Klubu alternatywną placówkę, w której wykupiony abonament będzie obowiązywał.

13. Członek Klubu zobowiązany jest do:

*Postępowania zgodnego z postanowieniami Regulaminów

- klubu

- siłowni

- sal fitness

- sal zabaw dla dzieci

- obiektów odnowy biologicznej (sauna, solarium, pokój masażu)

Regulaminy te są dostępne w pomieszczeniach, których dotyczą oraz w recepcji Klubu.

*Stosowania się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń.

*Odkładania sprzętu po skończonym ćwiczeniu na przeznaczone do tego miejsce.

*Powstrzymywania się od zachowań mogących zakłócić korzystanie z usług Klubu przez innych Członków Klubu.

*Przestrzegania zasad higieny osobistej pod rygorem skreślenia z listy Członków Klubu.

*Noszenia w pomieszczeniach przeznaczonych do ćwiczeń odpowiedniego, zmienionego stroju i obuwia sportowego. W siłowni i salach fitness nie wolno ćwiczyć w klapkach.

*Używania ręczników w trakcie ćwiczeń, w celu utrzymania urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości.

*Spożywania posiłków i napojów w miejscach do tego przeznaczonych.

*Nie wnoszenia na teren klubu szklanych i otwartych naczyń z napojami.

*Przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. Ze względów bezpieczeństwa nie jest dopuszczone wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć.

*Zakończenia treningu najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu oraz opuszczenie Klubu najpóźniej o godzinie zamknięcia Klubu.

*Podporządkowania się zarządzeniom firmy TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. i poleceniom obsługi Klubu.

*Zabrania się na terenie Klubu spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz używania narkotyków, środków odurzających i środków psychotropowych.

*Osoby pozostające pod wpływem w/w środków nie zostaną wpuszczone na teren Klubu, lub zostaną z niego usunięte w przypadku wykrycia pozostawania pod wpływem tych środków.

   14W ramach Umowy TI Fitness udostępnia Członkom Klubu zamykane na klucz szafki w szatni Klubu Fitness w celu zamiany garderoby, tj. obuwia i odzieży, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń. Członek Klubu pozostawiając garderobę w szatni zobowiązany jest ją należycie zabezpieczyć, to jest zamknąć na klucz w szafce za pomocą otrzymanego kluczyka. Rzeczy wartościowe (takie jak urządzenie elektroniczne typu smartphone, biżuteria czy pieniądze) Członek Klubu może pozostawić w recepcji Klubu Fitness lub w specjalnie do tego wyznaczonych szafkach depozytowych. TI Fitness zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia rzeczy wartościowych, które nie zostały zdeponowane w miesiąc wskazanych w zdaniu poprzedzającym, a Członek Klubu pozostawiając te rzeczy w szafce w szatni lub innym niewyznaczonym do tego miejscu czyni to na własną odpowiedzialność. TI Fitness nie odpowiada również za utratę lub uszkodzenia garderoby, która została pozostawiona przez Członka Klubu w szafce w szatni, bez uprzedniego jej zabezpieczenia, to jest zamknięcia na klucz, albo w innym nieprzeznaczonym do tego miejscu znajdującym się na terenie Klubu Fitness.  15. Pierwszeństwo w korzystaniu z powierzchni IIp mają osoby trenujące z trenerem personalnym.


Członkostwo

1.Aby zostać członkiem Klubu, należy wypełnić Formularz Aplikacyjny Członka Klubu TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. i uiścić opłatę za wybrany abonament.

2.Podpisanie Formularza aplikacyjnego wraz z niniejszymi Ogólnymi warunkami świadczenia usług w Fitness Klubie TrenerIndywidualny.pl  skutkuje zawarciem Umowy na czas nieokreślony.

3.Członkami klubu mogą zostać osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 rok życia, a nie są pełnoletnie, mogą zostać Członkami Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, wyrażoną poprzez złożenie odrębnego pisma z własnoręcznym podpisem, który zostanie dołączony do Deklaracji Członkowskiej.

4.Członkostwo jest imienne i nie może być przekazane osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. Przekazanie członkostwa podlega opłacie transferowej w wysokości 50 zł.

5. Każdy Członek Klubu otrzymuje imienną kartę członkowską, która jest dowodem zakupu abonamentu. Karta Członkowska upoważnia do korzystania z Obiektu oraz usług w nim świadczonych, dostępnych w zakresie wybranego abonamentu.

6. Każdy członek Klubu może posiadać wyłącznie jedną kartę członkowską.

7.Skorzystanie z usług Klubu może odbyć się wyłącznie po okazaniu przy wejściu ważnej karty członkowskiej. Członkowie są zobowiązani do okazywania swoich kart członkowskich.

8. Każdy Członek Klubu na prośbę pracownika Klubu jest zobowiązany do okazania aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji zgodności danych.

9. Członek Klubu jest zobowiązany do umożliwienia wykonania pracownikowi Klubu zdjęcia kamerą podłączoną do systemu informatycznego Klubu w celu ułatwienia weryfikacji przynależności imiennej karty klubowej do danej osoby. W przypadku niewyrażenia zgody na wykonanie w/w zdjęcia Członek Klubu będzie zobowiązany do każdorazowego udostępniania dokumentu tożsamości za zdjęciem.

Płatności.

1.  Płatności jednorazowe dokonywane są w kasie Klubu lub za pośrednictwem specjalnego serwisu internetowego zintegrowanego ze stroną www Klubu.

2.  Każdego nowego klienta obowiązuje jednorazowa opłata członkowska w wysokości 100 zł (wliczając w to cenę wydanej karty za 25 zł).

3.  Płatności za karnety zależą od rodzaju posiadanego abonamentu. Miesięczne opłaty jednorazowe mogą być dokonywane wyłącznie w Klubie, natomiast opłaty związane z podpisaniem kontraktu odbywają się zgodnie z regulaminem kontraktu stanowiącym jego integralną część.

4.  Każde wejście jednorazowe uprawnia do przebywania na terenie klubu w dowolnym czasie, aż do momentu jego zamknięcia. Udział w zajęciach zorganizowanych wymaga dodatkowej opłaty, która to kwota jest adekwatna do liczby zajęć i znajduje się w aktualnym cenniku klubu.

5.  Zapisy na zajęcia mogą być realizowane na pojedyncze zajęcia w przód. Odwołanie uczestnictwa w wybranych zajęciach może być dokonane bezpośrednio w recepcji Klubu bądź telefonicznie, jednak nie później niż 24 godziny przed ich rozpoczęciem. Nie odwołanie zajęć w odpowiednim terminie jest równoznaczne z wykorzystaniem wejścia.

6.  Możliwość zapisywania się na zajęcia dotyczy jedynie osób, które zawarły swoją umowę bezpośrednio z Klubem, bez udziału firm pośredniczących.

7.  System promocji na bieżąco proponowany przez Klub może zmieniać szczegółową ofertą, do czasu zakończenia promocji. 

Postanowienia końcowe.

1. Członek Klubu oświadcza, że wszelkie dane osobowe podał dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz.U. z 2002, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.) do celów statystycznych i marketingowych TrenerIndywidulany.pl sp. z o.o. lub jego Podwykonawców.

2. Członek Klubu oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług w Fitness Klubie TrenerIndywidualny.pl, oraz że wszystkie złożone przez niego dane są prawdziwe i ma świadomość odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oraz za poświadczenie nieprawdy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. W celu uniknięcia wątpliwości, Członek Klubu i TrenerIndywidulany.pl sp. z o.o. ustalają, że jeżeli którakolwiek część niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług w Fitness Klubie TrenerIndywidualny.pl, zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób nieskuteczną w świetle postanowień prawa, pozostała część pozostaje w mocy. W zakresie postanowień nieważnych lub nieskutecznych strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu opracowania nowych postanowień, które będą ważne i wykonalne i które będą odzwierciedlały intencje stron zawarte w nieważnych lub nieskutecznych postanowieniach.

5. W przypadku powstania sporu pomiędzy Członkiem Klubu i TrenerIndywidulany.pl sp. z o.o. strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia (nie oznacza to jednak zapisu na sąd polubowny). W przypadku braku możliwości tego typu rozwiązania, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby TrenerIndywidulany.pl. sp. z o.o.

6.Podpisanie niniejszego pisma potwierdza, że Członek Klubu akceptuje wszystkie zamieszczone w nim warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7.Uwagi dotyczące pracy Klubu mogą być składane w formie pisemnej w recepcji Klubu.

8. TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach.

9.Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. nie wpływają na ważność niniejszych warunków.

10.Na terenie Klubu zabrania się akwizycji, reklamy, sprzedaży innym podmiotów gospodarczych w jakiejkolwiek formie bez zgody Zarządu firmy TrenerIndwydualny.pl sp. z o.o.

UMÓW SIĘ NA PIERWSZY, DARMOWY TRENING PERSONALNY

+
ogólnorozwojowy sylwetkowy
rehabilitacyjny po kontuzji motoryczny
pod kątem innego sportu
nasz karnet karta MultiSport
fitprofit ok system sam trening z wejściem

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Trenerindywidualny.pl informuje, że:Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e mail, nr telefonu) przetwarzane będą przez Trenerindywidualny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa w celu umożliwienia Ci skorzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. o.o.Możemy kontaktować się z Tobą w celu przedstawienia Naszej oferty.Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć firmy obsługujące systemy informatyczne wykorzystywane w Firmie Trenerindywidualny.pl sp. z o.o.Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.Twoje dane zostaną usunięte z bazy jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Dane podajesz dobrowolnie, ale jeżeli ich nie podasz, nie będziesz mógł skorzystać z oferty Klubu.Poniżej wyrażone zgody możesz w dowolnym momencie wycofać poprzez przesłanie informacji na fitness@trenerindywidualny.pl(do zaznaczenia ) Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o we wskazanych w niniejszej deklaracji celach korzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. Z o.o.

Czytaj więcej...
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o .o. w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Trenerindywidualny.pl Sp. z o. o. informacji handlowych drogą telefoniczną oraz elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.). Udostępnienie danych jest dobrowolne i zostałe(a)m poinformowany(a), iż przysługuje mi prawo wglądu oraz poprawiania moich danych, jak również wniesienia pisemnego, żądania, by zaprzestano ich przetwarzania.
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Klubu.